Miltonia Xenia

Miltonia Xenia - Photo by Richard Lindberg