Restrepia elegans

Restrepia elegans - Photo by Richard Lindberg