Miltonia Arnold Linsman 'Hot & Spicy'

Miltonia Arnold Linsman 'Hot & Spicy' - Photo by Richard Lindberg